Algemene voorwaarden Bosk bvba

Inschrijving

Elke activiteit dient schriftelijk te worden gereserveerd. Een schriftelijke reservering gebeurt door het terugsturen van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier per brief of per fax. Een voorschot moet betaald worden na de schriftelijke reservering.

Betaling

Het voorschot bedraagt 35% van de totale prijs van de activiteit en wordt gestort op rekeningnummer IBAN BE02 7340 4407 0240 - SWIFT KREDBEBB KBC, met vermelding van de datum en de locatie van de activiteit. Het saldo wordt op de dag van de activiteit contant afgerekend. Bij laattijdige reservering wordt de totale som afgerekend op de dag van de activiteit zelf. Het niet tijdig verrichten van de betaling betekent geenszins dat het contract is opgeheven.

Prijs

Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief de begeleiding, het specifiek materiaal, de administratie en de organisatie begrepen. Ook de btw is inbegrepen (tenzij anders vermeld). Niet inbegrepen in de prijs (tenzij anders vermeld) zijn: bijkomende diensten, vervoer, maaltijden. Bosk bvba behoudt zich het recht de prijzen ten allen tijde aan te passen.

Respect voor de natuur

Onze activiteiten vinden steeds plaats met respect voor de natuur, de omgeving, de buurt en zijn bewoners. De deelnemers die zich daar niet aan houden, kunnen uitgesloten worden.

Verzekering

Bosk bvba is volgens de normen van de Beroepsfederatie voor natuursportondernemeningen verzekerd als natuursportorganisatie tegenover haar klanten en derden voor burgerlijke aansprakelijkheid. Uiteraard is iedere deelnemer burgerlijk aansprakelijk voor zijn eigen daden.

Afwezigheid

Afwezigen dienen de volledige prijs te betalen. Veranderingen in de aantallen dienen ten laatste 7 dagen voor de activiteit schriftelijk meegedeeld te worden. Het minimum aantal wordt echter steeds aangerekend.

Annulatie

De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken. De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie tot 30 dagen voor de activiteit 35 % van de totale som minder dan 30 dagen voor de activiteit: 50 % van de totale som minder dan 15 dagen voor de activiteit: de volledige som

Annulatie door Bosk bvba

De organisatie behoudt het recht om in geval van buitengewone omstandigheden (weersomstandigheden, materiaalgebruik, etc.) de activiteiten te annuleren of om via samenspraak met de klant de activiteiten te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden. Bij volledige annulatie door Bosk bvba krijgt de klant het eventueel reeds betaalde voorschot of de volledige som integraal terugbetaald. Bij een gewijzigde activiteit of passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend. De klant heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Bosk bvba en zijn begeleiders kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van goederen van de deelnemers lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan de deelnemer(s) door de deelnemer(s) of door derden lichamelijke of stoffelijke schade berokkend door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen meegedeeld door Bosk bvba en/of begeleiders ongevallen of schade met gemotoriseerde activiteiten/voertuigen

Dit geldt ook voor de diensten verleend door tussenpersonen in zoverre deze verantwoordelijkheid niet door de wet geregeld is. Alle materialen die door ons bij een activiteit ter beschikking gesteld worden, dienen in geval van verlies of schade door de deelnemer(s) vergoed te worden. Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie… ) dat een invloed zou kunnen hebben op de uitoefening van de gekozen sport, alsook het niet kunnen zwemmen, dient vooraf schriftelijk meegedeeld te worden.

Verloop van de activiteit

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisatie en de begeleiders. Dit impliceert o.a. een natuurvriendelijk gedrag en het respecteren van de stilte na 22u. Bij ernstige overtredingen hierop heeft de organisatie of begeleider het recht de in overtreding zijnde deelnemer(s) uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Geschillen

Klachten moeten steeds aangetekend 8 dagen na de feiten bij Bosk bvba aankomen. Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. Bosk bvba, Vijverlaan 27, 3010 Kessel-Lo, BTW BE 0671 620 872, RPR Leuven Tel +32 477 34 52 86, E-mail hey@Bosk.be

Huurvoorwaarden Bosk bvba

Artikel 1

Aan personen jonger dan 16 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen begeleider mag geen fiets verhuurd worden.

Artikel 2

De huurder vergewist zich vooraf van de goede staat van de verhuurde fiets die wettelijk in orde is. Eventuele opmerkingen worden genoteerd op het verhuurcontract.

Artikel 3

Bij het uitlenen of afhalen van de fietsen en toebehoren wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld en een waarborg of onderpand gegeven zoals beschreven in het contract. De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed op het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij het inleveren van de fiets(en) wordt de waarborg terugbetaald na een technische controle en voor zover geen schade wordt vastgesteld. Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborg voor het bedrag van de schade ingehouden volgens volgende niet limitatief tarief.

Buitenband gescheurd: 20 euro, slag in wiel: 10 euro, wiel gebroken: 60 euro, spaken los: 6.50 euro per spaak, zadel stuk: 20 euro, vork opgestuikt: 75 euro, pedaal stuk: 12.50 euro, kader gebroken: 250 euro voor een mountainbike en 200 euro voor een stadsfiets, stuur gebroken: 38 euro, handvat weg: 4 euro per handvat, kettingkast gescheurd: 20 euro, beschadigd spatbord: 15 euro, licht stuk: 12.50 euro, binnenband: 6 euro, bandlichter: 2.50 euro.

Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te vereffenen. Dit wordt genoteerd op het verhuurcontract. De huurder is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan het verhuurcentrum, dit ten laatste bij inlevering van de fiets(en).

Artikel 4

De huur dient vooraf betaald te worden en dient als verworven beschouwd. De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtredingen als diefstal. Bij diefstal van de gehuurde fiets dient de huurder onmiddellijk de verlieswaarde van de fiets te betalen aan de verhuurder voor een mountainbike, 100 euro voor een kabelslot met hangslot, 70 euro voor een reparatiezak, 40 euro voor een fietshelm. De huurder verbindt er zich toe bij diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Bij verlies van het ter beschikking gestelde slot dient 20 euro betaald te worden.

Artikel 5

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele schade evenmin als deze veroorzaakt worden door de staat van de fiets.

Artikel 6a

Bij inlevering van de fiets(en) dient de huurder de huurovereenkomst voor te leggen. Indien de fietsen niet tijdig ingeleverd worden, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling per fiets een identiek aanvullend huurgeld verschuldigd per dag tot de datum dat de fiets wordt ingeleverd. Een begonnen dag wordt in rekening gebracht als een volledige dag.

Artikel 6b

De fietsen dienen uiterlijk op de aangegeven datum en het aangegeven uur te worden ingeleverd bij het verhuurcentrum of op de afgesproken plaats, tenzij anders is overeengekomen. Indien de fietsen niet tijdig ingeleverd worden is het huurgeld van een bijkomende dag verschuldigd per gehuurde fiets. Moet er door de chauffeur meer dan een kwartier gewacht worden op de fietsen dan wordt er vanaf 15 minuten een tarief van 10 euro per begonnen kwartier van wachten gerekend.

Artikel 7

Klachten moeten steeds aangetekend 8 dagen na de feiten bij Bosk bvba aankomen. Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. Bij het ontbreken van tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 10% evenals een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 euro) verschuldigd.

Artikel 8

Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de huurvoorwaarden.